Director chair

Director chair

Director chair:
Dimensions: 650 x 680 x 1200
Wood material: Beech
Material: Cowhide
Implementation time: 15 days

 
Chi tiết giá: 24 


 

Ghế giám đốc, bàn làm việc dát vàng, bàn làm việc giám đốc, bàn làm việc